Физика у Бранку

Занимљиви материјали за ученике и професоре

Стручно упутство

Освануло данас на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2013/2014. годину

Упутство садржи све потребне прилоге (за директореза одељењске старешинеза дежурне наставникеза прегледачеза супервизореза ученикеза родитеље, …) и обрасце .

Како ће се бодовати испити?

На основу Правилника о измени правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари  из српског, односно матерњег језика највише 16 бодова, из математике највише 16 бодова и на комбинованом тесту највише 8 бодова. На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. У складу са Упутством за прегледање, у потпуности тачно решен задатак рачуна се као 1, а делимично тачно решен задатак (када је то предвиђено Упутством) рачуна се као 0,5. Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се укупан број тачно решених задатака на тесту множи одговарајућим коефицијентом и то:

 1. за српски, односно матерњи језик и математику коефицијент је 0,8
 2. за комбиновани тест коефицијент је 0,4.

То значи да ће ученик који тачно реши свих 20 задатака из српског, односно матерњег језика моћи да оствари 16 бодова, што важи и за тест из математике, док ће ученик који тачно реши свих 20 задатака на комбинованом тесту моћи да оствари 8 бодова. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту. 

Календар уписних активности

Завршни испит на Физика у Бранку – 2. део

Завршни испит на Физика у Бранку – 1. део

Прво обавештење за завршни испит 2013/14

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ – реализоваће се, одлуком Министарства просвете у петак, 9.маја 2014. – композитни тест и суботу 10. маја – српски и математика.

ЗАВРШНИ ИСПИТ – по изјави помоћника министра за основно образовање, ученици ће полагати 16. јуна српски језик, 17. јуна математику и 18. јуна композитни тест.

Још увек НИЈЕ ОБЈАВЉЕН Календар уписних активности за упис у средње школе за шк. 2014/15. годину.

zbirke_pok_2401

Завршни испит 2013/14

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

polaganje-zavrsnog-ispita

Завршни испит након завршеног осмог разреда, полажу сви ученици. Ученици који заврше осми разред у школској 2013/2014. години, као и наредне генерације ученика осмог разреда, завршни испит полажу решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и комбинованог теста. Комбиновани тест испитује компетенције из природних и друштвених наука и обухвата садржај и компетенције из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за природне и друштвене науке.

Програм завршног испита одређен је компетенцијама које се очекују од ученика на крају основног школовања. Та очекивања утемељена су у наставним програмима и општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања. Тестовима из Математике и Српског, односно матерњег језика испитују се сви образовни стандарди из ових предмета за крај обавезног образовања. За потребе комбинованог теста из природних и друштвених наука у школској 2013/2014. години, изабран је подскуп стандарда из пет предмета који су предвиђени за испитивање овим тестом. Образовни стандарди за крај обавезног образовања дефинисани су на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Стандарди су кумулативни и остварење захтева са једног нивоа подразумева да ученик функционално користи знања и вештине са претходних нивоа.

Тестови које ученици решавају на завршном испиту састоје се од питања и задатака којима се испитују компетенције описане образовним стандардима са основног, средњег и напредног нивоа. Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и одабране садржаје који су процењени као кључни за наставак школовања.

Тестови завршног испита састављени су од необјављених питања и задатака и садрже од 20 до 40 питања или задатака у зависности од процењене тежине и типа коришћених задатака. У комбинованом тесту из природних и друштвених наука задаци су конципирани на начин да обухватају садржаје из различитих наставних предмета. У складу са пројектованом информативношћу тестова, питања и задаци у њима могу да носе различит број бодова.

У школској 2013/2014. години ученик може остварити највише 16 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 16 бодова из математике и највише 8 бодова на комбинованом тесту, што укупно чини највише 40 бодова на основу успеха на завршном испиту. Ученик по основу општег успеха остварује највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100.

Листа одабраних стандарда из физике са листе стандарда прописаних Правилником о општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/10) чија се оствареност проверава комбинованим тестом.

 1. ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе
 2. ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова
 3. ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине
 4. ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје
 5. ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока
 6. ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време
 7. ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време
 8. ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре
 9. ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе потиска
 10. ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине
 11. ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање
 12. ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола
 13. ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно
 14. ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје
 15. ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
 16. ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази
 17. ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност
 18. ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина
 19. ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће
 20. ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи
 21. ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање

Стандарде за остале предмете можете погледати у

Правилнику о измени и допуни правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Прошлогодишњи завршни испит – 2012/13

Збирке за завршни испит

Пробни тест

децембар 2012.

мај 2013.

Мој коментар комбинованог теста

Завршни испит

1. април

Током Француске револуције филозоф, песник, и физичар били су осуђени да умру на гиљотини.

Прво су довели филозофа који је ставио главу у блок. Тада је џелат повукао канап, али сечиво није пало. Џелат узвикну: “То је знак од Бога! Можете ићи слободно.”

Следећи је био песник. Џелат је повукао канап, али опет сечиво није пало. Џелат узвикну: “То је још један знак од Бога! Можете ићи слободно.”

Коначно су извели физичара, али како је био другачији од осталих упита да буде смештен у блок тако да гледа горе у сечива. Баш кад се џелат спремио да повуче канап, физичар узвикну: “Стани! Мислим да видим твој проблем.”

fl20060618x2c

Шта је било на завршном испиту 2011/12

Збирке за завршни испит

Пробни тест

Мој коментар комбинованог теста

Завршни испит

Неискоришћене комбинације

 

Без дискриминације – наука за све

1469861_741163455912094_1122037812_n

Бил Нaj, научник, инжењер, комичар, писац, проналазач је човек са мисијом: да помогне у неговању научно писменог друштва, да помогне људима да разумеју и цене науку која чини да наш свет ради. Чинећи науку забавном и приступачном је нешто што Бил ради већи део свог живота.

http://www.billnye.com/

Научна достигнућа у савременом свету захтевају пуно учагања и времена и новца, али није увек тако. Физиком се може бавити свако, ако је воли.

Погледајте како се игра млади сиромашни физичар.

https://www.facebook.com/photo.php?v=777600332257848&set=vb.119326601418561&type=2&theater

Невидљиве силе

Занимљиво, помисли Милтон, струја, време, гравитација, љубав. Све силе које стварно растурају су невидљиве.

Атлас облака, Дејвид Мичел

leteca-slova

2002falling

Санта леда

Често видимо само врх санте леда.

Iceberg

Готово увек је тако у животу. Да ли је за то крива наша површност, наше емоције или физика? Нисам експерт за емоције, али за физику помало јесам.

Ових дана са седмацима сам радио пливање тела и нисам могао да пропустим причу о Титанику и његовој санти леда.

titanik

Само мало физике (погледајте подсетник Равнотежа тела) је потребно знати па да сазнамо да се у води, скривено од погледа, налази већи део санте леда (То је превидео капетан Титаника).

Ако је густина морске воде 1030 kg/mа густина леда  900 kg/mможемо да одредимо који део санте леда се налази потопљен у води. Из услова пливања тела, да је производ густине тела и његове запремине једнак производу густине течности  и запремине потопљеног дела тела (ρV= ρ1V1), заменом вредности за густину добијамо да је 900V=1030V1, односно, да је V1=0,87V. То значи да је под водом скоро 9/10 целокупне запремине санте леда.

Зато када вам се учини да је пред вама мали контролни из физике или проблем, застаните, размислите и нападните га свом снагом – можда се испод површине крије већи део санте леда.

Како је било на завршном испиту 2010/11

Збирке за завршни испит

Пробни тест

Завршни испит

Неискоришћене комбинације

Међународни дан среће

Данас је Међународни дан среће који су прогласиле Уједињене нације, 12. јула 2012. године, како би истакле да бруто национални доходак није показатељ напретка и да нам требају бољи параметри доброг стања једног друштва укључујући и – срећу …

Будите срећни уз први дан пролећа и Физику у Бранку.

Маса и/или тежина

Пред вама је песма Ненада Давидовића професора из Прњавора (Република Српска) објављена 2004. године у збирци песама “Еј физико, учена”.

МАСА И ТЕЖИНА

Маса брате није сила,

па да исправно буде:

Тежак  сам педесет кила.

То је да ти суде!

Масу мјериш у килограмима,

 ал’ у њутнима си тежак,

 мораш пазит’ то да штима,

 да не будеш случај риједак.

Када опет будеш питан:

Колико си, је ли тежак?

Одговор нек ти буде хитан:

Маса ми је, килограма педесетак.

А тежину ако хоћеш, сад,

ти на масу своју примјени,

Њутнов други закон тад.

Не знаш ли, а ти лист окрени.

ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

Елементи игре и доза хумора …

Постоје објективни разлози због којих је физика у нашим школама постала тежак, досадан, што значи одбојан предмет. Своја искуства о природним појавама ђаци не проширују на часовима физике путем огледа, што је основни захтјев Наставног плана и програма.

Принуђени су да запамћују много нових апстрактних појмова и ријечи неухватљивог садржаја. Пјесме Ненада Давидовића из збирке “Еј физико учена…” ученицима ће физику учинити приступачнијом. У њима су присутни елементи игре и доза хумора, па мислим да ће се допасти и онима који не воле физику.

 Дејан Крунић, проф.

masa-tezina1

Струја 2

Осмаци, припремите се за другу проверу из Електричне струје. Може да вам помогне и подсетник.

20830302-vector-chalk-drawing-ohm-s-law-in-the-scheme-for-memorisation

1. задатак

На основу  Омовог закона за део струјног кола напон на крајевима  проводника је

а) U = R/I, б) U = I /R, в) U = I·R

2. задатак

За два паралелно везана отпорника (R1>R2) важи

а) U1<U2, б) U1=U2, в) U1>U2

3. задатак

Сијалица је прикључена на напон од 200V и при томе кроз влакно сијалице протиче електрична струја јачине 0,4А.

a) Колики се рад утроши у сијалици за 3 сата њеног коришћења?

б) Колика је снага сијалице?

4. задатак

Када кроз жицу дужине 50m протиче струја јачине 1А, на њеним крајевима је разлика потенцијала 0,1V. Колика је површина попречног пресека жице ако је направљена од сребра специфичне отпорности 1,6∙10-8Ωm?

5. задатак

Отпорници од 15Ω и 10Ω везани су паралелно. Ако кроз први отпорник протиче струја јачине 3А колика је јачина струје која протиче кроз други отпорник?

OhmsLawCartoon

Одржана Квизоманија

У четвртак 13.04 2014. у нашој школи, OШ “Бранко Радичевић” у Батајници,  је одржан међуодељенски квиз знања под називом  ,,КВИЗОМАНИЈА У БРАНКУ“. У квизу су учествовале трочлане екипе пет одељења седмих разреда, а питања и асоцијације су се заснивале на градиву седмог разреда и то из следећих предмета (историје, географије, биологије, физике и хемије).

 1. место су освојили ученици VII(Марко Ђукановић, Драгана Сладојевић и Жарко Шесто)
 2. место су освојили ученици VII3 (Ања Досковић, Мина Матевска и Михајло Станисављевић)
 3. место су освојили ученици VII2 (Михајло Алимпић, Путник Немања и Огњен Павловић)

Остали учесници у квизу су били: Јована Скокин VII1, Мркојевић АлексаVII1, Пустахија Ђорђе VII1, Јокић Алекса VII5, Сара Радовић VII5 и Дарио Кончар VII5.

Победници и сви учесници квиза награђени су књигама.

У реализацији квиза су учествовали следећи наставници:

Горан Милић проф. физике, Александар Тодосијевић проф. историје, Данијела Лукић- Николић проф.хемије, Нада Ристичевић и Јелена Петровић проф.биологије, Марија Ђурић и Наташа Предојевић проф. географије.

Овде можете погледати мали део презентације са по 3 питања из сваке од наука и једну асоцијацију из физике.

По завршетку квиза сви учесници квиза као и присутни ученици су изјавили да је квиз био веома интересантан и да би волели да убудуће буде више оваквих квизова из различитих области.

Квизоманија у Бранку

Квиз знања из наука за ученике седмог разреда.

Четвртак 13.03.2014. у 12:30.

Дођите да навијате и нешто научите на нов и занимљив начин.

Питања и асоцијације из

биологије, географије, историје, физике и хемије.

Сви сте позвани и добродошли!

1900111_3858135229893_788593385_n

Равнотежа у седмом

balanceПрипрема за Равнотежу

1. задатак

На крајеве полуге која је у равнотежи делују две силе F1 и F2. Ако је F1>F2 где се налази ослонац полуге:

а) на средини полуге

б) ближе првој сили

в) ближе другој сили

2. задатак

Ослонац је испод тежишта код

а) индиферентне равнотеже

б) стабилне равнотеже

в) лабилне равнотеже

3. задатак

Ако су F1=2N, F2=8N, F3=8N графички и рачунски одредити резултујућу силу.

Untitled

 

 

 

4. задатак

Наћи запремину тела масе 25kg које је једном четвртином потопљено у нафту густине 900kg/m3.

5. задатак

На крајеве полуге дужине 210cm, делују две силе чији су интензитети 4N и 8N. На ком растојању од краја полуге, на који делује слабија сила, би требало поставити ослонац да би полуга била у равнотежи?

 

Мерење за шестаке по други пут

0001

Припрема за другу проверу из Мерења

1. задатак

Попуни табелу

физичка величина

јединица физичке величине

ознака јединице физичке величине

К

јачина светлости

2. задатак

а) 0,32cm2 =_______________dm2

б) 1,5L =_____________cm3

3. задатак

а) Одредити површину правоугаоника страница 2,5dm и 0,6m.

б) Одредити запремину коцке ивице 0,25dm.

4. задатак

Колико је литара фарбе потребно да се офарба једна страна ограде дужине 100m и висине 1,5m ако 0,5L фарбе може да прекрије површину 2m2?

5. задатак

При мерењу запремине течности мензуром добијени су следећи резултати:

41,1mm3, 41,4mm3 и 41,4mm3.

а) Колика је средња вредност измерене запремине?

б) Одредити одступања од средње вредности.

в) Колика је апсолутна грешка мерења?

г) Приказати резултат мерења.

д) Одредити релативну грешку мерења.

Бео(Градско) такмичење из физике 2013/14

Задаци

6 разред   7 разред   8 разред

Решења

6   7   8/1   8/2

Прелиминарни резултати биће објављени на сајту школе домаћина ОШ “Бранко Ћопић”

http://osbrankocopic.edu.rs

Евентуалне приговоре на прелиминарне резултате можете уложити најкасније до уторка, 4. марта 2014. године до 12:00 часова, на е-mail: osbcopic@gmail.com , (приговор треба да садржи податке о имену и презимену ученика, разред, школу и општину), после чега ће Комисија разматрати приспеле приговоре и биће објављена коначна ранг листа са освојеним наградама и пласманом на републичко такмичење.

fizika

Post Navigation